Ouderraad TDS


Welkom bij de ouderraad van de Trije Doarpen Skoalle.

Iedereen die aan de school is verbonden doet zijn of haar best om alles zo goed mogelijk te laten verlopen, zodat uw kind het naar de zin heeft en bovendien goede vorderingen maakt. Gedurende het schooljaar zijn er verschillende activiteiten waarbij inzet, hulp en organisatie van ouders erg op prijs wordt gesteld. De Ouderraad coördineert dit en heeft regelmatig overleggen waarbij ook teamleden aanwezig zijn. Te denken valt aan Sinterklaas, kerst, Musical, schoonmaakmomenten etc...
Jaarlijks wordt er een activiteitenlijst uitgedeeld waarop alle ouders kunnen aangeven bij welke activiteit ze kunnen helpen. De ouderraadsleden raadplegen deze lijst om ouders te benaderen te helpen bij een activiteit.


De Ouderraad bestaat uit de volgende personen:

Frederik van Dijk (voorzitter)
Nynke Brinksma ( secretariaat)
Harmien Scholten (penningmeester)
Ylse Moos (lief en leed)
Anke Bosma (lid)
Corry Betten (lid)
Murk vd Schaaf (lid)
Maria Vriesema ( lid)
Sharon de Boer (lid)

or.trijedoarpenskoalle@proloog.nl

Juf Hilde en juf Hilly zijn vanuit school vertegenwoordigers in de ouderraad.