Aanbod op school

Lesaanbod

Op onze school wordt uitsluitend gewerkt met moderne methodes. Deze methodes voldoen aan de kerndoelen die binnen het primair onderwijs gehaald moeten worden. In groep 1 en 2 leren de kinderen spelenderwijs, waarbij de omgang met elkaar en de wereld om hen heen centraal staat. Het uitbouwen van de woordenschat en het vergroten van vaardigheden zijn belangrijke onderdelen van de eerste schooljaren. Vanaf groep 3 nemen het vlot leren lezen en schrijven, het rekenen en de schriftelijke taalontwikkeling een prominentere rol in het lesaanbod in. Vanaf groep 5 komen de wereldoriëntatie vakken erbij en worden ook de HVO en GVO-lessen aangeboden.

GVO en HVO

Geestelijke Vorming (GVO) is een verplicht schoolvak. Het moet de kinderen inzicht geven in de grote wereldgodsdiensten en andere levensbeschouwelijke stromingen. Dit onderdeel wordt door de leerkrachten verzorgd. Daarnaast bieden we in de groepen 5 en 7 de GVO-lessen aan en in de groepen 6 en 8 de HVO-lessen. Jaarlijks wordt via het ouderportaal aan ouders gevraagd of ze er bezwaar tegen hebben dat hun kind(eren) deze lessen volgen. Dit moeten ze dan schriftelijk bij de directeur aangeven.

Huiswerk

In principe is het zo dat wij vinden dat de kinderen op school voldoende tijd moeten krijgen om de leerstof te verwerken. Wel krijgen de kinderen opdrachten mee om bijvoorbeeld een boekbespreking of spreekbeurt thuis voor te bereiden. In groep 8 wordt er met een agenda gewerkt om de kinderen voor te bereiden op het voortgezet onderwijs.

iPads en Chromebooks

Vanaf groep 4 hebben de leerlingen de beschikking over een Chromebook. De meeste van onze methodes kunnen digitaal verwerkt worden. Dit heeft voordelen voor de leerlingen. Zo kunnen ze ieder op hun eigen niveau aan de leerdoelen werken. Het biedt de leerkracht daarnaast een snelle analyse van de ontwikkelpunten van de leerlingen. Hierdoor kan er, door middel van doelgerichte instructie, efficiënt op de ontwikkelpunten worden ingespeeld. Naast de Chromebooks zijn er op school iPad's aanwezig. Deze worden met name in de groepen 1, 2 en 3 ingezet.

Burgerschap en sociale integratie

Door de toenemende individualisering zijn mensen steeds minder betrokken bij elkaar. Dit vormt een bedreiging voor de samenhang in de samenleving. De overheid heeft daarom besloten actief burgerschap en sociale integratie hoog op de agenda te zetten. Zo ook in het basisonderwijs. Het doel daarmee is om basisschoolleerlingen voor te bereiden op deelname aan een pluriforme samenleving. Het gaat daarbij niet alleen om kennisoverdracht, maar ook om ervaringsleren. Burgerschap leren kinderen door het te doen, door te ervaren wat het is en door feitelijke sociale bindingen met elkaar in de school en met de omgeving aan te gaan.

Definitie actief burgerschap

Onze school verwoordt het begrip actief burgerschap als volgt: Actief burgerschap is het kunnen en willen deelnemen aan de samenleving. Burgerschap gaat over diversiteit, acceptatie en tolerantie. Het vraagt ook reflectie op het eigen handelen, een respectvolle houding en een bijdrage aan de zorg voor je omgeving. Onze school beschouwt burgerschapsvorming en sociale integratie niet als een apart vak, maar als een vanzelfsprekend bestanddeel van het onderwijsaanbod. In het onderwijs op school komen de thema’s actief burgerschap en sociale integratie dan ook regelmatig terug. Door het invoeren en het kiezen van een Leerlingenraad leren de kinderen hoe een democratie werkt en leveren ze een bijdrage aan de schoolorganisatie.

Cultuurcoach

Bij ons op school hebben wij een cultuurcoach aan ons team toe kunnen voegen. Hij ondersteunt in de bezoeken aan voorstellingen van de groepen en bij verschillende expressievormen en thema’s. Jaarlijks kunnen wij gebruik maken van een gevarieerd aanbod van culturele instellingen en professionele aanbieders. Het doel is dat kinderen in hun basisschoolloopbaan kennismaken met alle instellingen in hun eigen omgeving en ervaringen opdoen in alle kunstdisciplines. Dit uitgebreide programma, het Kunstmenu, is terug te vinden op de website www.schoolkade.nl.

Jeugdcultuurfonds

Wil uw kind dansen, muziek maken, fotograferen of toneel spelen? Of nog iets anders? Als dit financieel niet kan is er het Jeugdcultuurfonds! Het Jeugdcultuurfonds werkt nauw samen met scholen. Het fonds is bestemd voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Een aanvraag doen is gemakkelijk en u hoeft daarom geen ingewikkelde formulieren in te vullen of aan speciale eisen te voldoen. Vraag voor meer informatie de leerkracht, de cultuurcoach of kijk op www.jeugdcultuurfonds.nl of friesland@jeugdcultuurfonds.nl.

 

Iedereen is welkom!

Wij bieden onderwijs op maat. Daarbij kijken we goed naar wat de individuele ontwikkel- en leerbehoefte van het kind is en zorgen we voor een veilig, sociaal en pedagogisch klimaat. Bij ons staat de leerling centraal, hebben we oog voor diversiteit en omarmen we de kwaliteiten en talenten van ieder kind!
Lees meer

Ouderbetrokkenheid

We trekken graag met u op en vinden het belangrijk dat u betrokken bent bij de ontwikkeling van uw kind op school. Daarbij zijn we nieuwsgierig en vertrouwen en waarderen we elkaar. Dit doen we door naar elkaar om te kijken en naar elkaar te luisteren. Want op onze school zijn we 'Mei elkoar wiis & wiis mei elkoar!'.
Lees meer

Onze school is Klassewerkplek 2024!

In 2024 is onze school uitgeroepen tot Klassewerkplek. Klassewerkplek gaat jaarlijks in alle lagen van het onderwijs op zoek naar die scholen waar werkgeluk het hoogst is en waar onderwijsprofessionals graag werken. De werkplek wordt ervaren als een inspirerende omgeving waar de nadruk ligt op persoonlijke groei en een bloeiende onderwijservaring.
Lees hier meer!