Zorg op onze school

Passend Onderwijs

Ons uitgangspunt is dat wij de kinderen bij ons op school datgene bieden wat zij nodig hebben. Ons administratiesysteem geeft de leerkrachten inzicht in de ontwikkeling van de kinderen. Wanneer er extra interventies gedaan moeten worden, wordt dit met de intern begeleider en de ouders besproken. In eerste instantie vinden interventies in de groep door de leerkracht plaats. Mocht er externe deskundigheid nodig zijn, dan kan de intern begeleider een beroep doen op de expertise die binnen Proloog beschikbaar is.

Schoolondersteuningsprofiel

Wat wij als school aan zorg aan kunnen bieden staat in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Dit schoolondersteuningsprofiel kunt u terugvinden op www.scholenopdekaart.nl.

Jeugdgezondheidszorg

Samen met het basisonderwijs richt GGD Fryslân zich op de ontwikkeling en gezondheid van alle kinderen vanaf de geboorte tot aan de leeftijd van 18 jaar. Alle vijfjarige kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek op school. Dit is een onderzoek naar de lichamelijke gezondheid en de ontwikkeling van het kind. Ook alle kinderen uit groep 7 en hun ouders/verzorgers krijgen een uitnodiging voor een onderzoek. De ouders vullen voor beide onderzoeken een vragenlijst in, die met de arts/verpleegkundige wordt besproken. Verder biedt de GGD op andere gebieden ook ondersteuning aan scholen en ouders. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij www.ggdfryslan.nl.

Medicijngebruik

Bij inschrijving kunt u aangeven of uw kind medicijnen nodig heeft. Is medicatie onder schooltijd noodzakelijk, dan dient u dat te overleggen met de groepsleerkracht en de Intern begeleider. Vervolgens ondertekent u een formulier over medicijngebruik. Indien uw kind medicijnen gebruikt waarbij een medische handeling moet worden verricht, dan is de leerkracht daarvoor niet bevoegd deze uit te voeren. In overleg maken we afspraken hoe we moeten handelen in ‘noodgevallen’. Wij houden ons aan het protocol “Medicijnverstrekking en medisch handelen” van de GGD Fryslân (afdeling Jeugdgezondheidszorg).

Dorpenteam

Het Dorpenteam is actief in de dorpen Reduzum, Friens, Ideard, Eagum, Jirnsum, Warstiens, Warten, Wirdum, Swichum, Wytgaard, Wergea en Grou. Het team biedt advies, hulp en ondersteuning aan bewoners die op één of meerdere leefgebieden er niet meer uitkomen. Bij het vinden van een passende oplossing werken ze actief samen met bewoners, vrijwilligersinitatieven en andere professionals. De zogeheten ‘Meitinker’ is het vaste aanspreekpunt en gaat samen met u op zoek naar een passende oplossing.

Opvoedpunt Leeuwarden

Opvoedpunt Leeuwarden is de plek waar u al uw opvoedvragen kunt stellen. Loopt u ergens tegenaan in de opvoeding van uw kind(eren)? Even bij Opvoedpunt Leeuwarden vragen! U bereikt het opvoedpunt telefonisch via 0900 254 12 54. Ook kunt u mailen naar info@opvoedpuntleeuwarden.nl. Op de website, www.opvoedpuntleeuwarden.nl, vindt u daarnaast veel informatie.

Iedereen is welkom!

Wij bieden onderwijs op maat. Daarbij kijken we goed naar wat de individuele ontwikkel- en leerbehoefte van het kind is en zorgen we voor een veilig, sociaal en pedagogisch klimaat. Bij ons staat de leerling centraal, hebben we oog voor diversiteit en omarmen we de kwaliteiten en talenten van ieder kind!
Lees meer

Ouderbetrokkenheid

We trekken graag met u op en vinden het belangrijk dat u betrokken bent bij de ontwikkeling van uw kind op school. Daarbij zijn we nieuwsgierig en vertrouwen en waarderen we elkaar. Dit doen we door naar elkaar om te kijken en naar elkaar te luisteren. Want op onze school zijn we 'Mei elkoar wiis & wiis mei elkoar!'.
Lees meer

Onze school is Klassewerkplek 2024!

In 2024 is onze school uitgeroepen tot Klassewerkplek. Klassewerkplek gaat jaarlijks in alle lagen van het onderwijs op zoek naar die scholen waar werkgeluk het hoogst is en waar onderwijsprofessionals graag werken. De werkplek wordt ervaren als een inspirerende omgeving waar de nadruk ligt op persoonlijke groei en een bloeiende onderwijservaring.
Lees hier meer!