Medezeggenschapsraad (MR)

De MR is een raad die meedenkt en meebeslist over met name de beleidsmatige zaken van het onderwijs. De MR is samengesteld uit twee ouderleden en twee leerkrachten. De directeur is geen lid maar is op uitnodiging aanwezig bij de vergaderingen. De MR-leden van de oudergeleding vertegenwoordigen de mening en wensen van de ouders en worden officieel gekozen tijdens de zakelijke ouderavond.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Ouders die hier als toehoorder bij aanwezig willen zijn kunnen zich vooraf melden bij de voorzitter of de secretaris van de MR.

U kunt de MR bereiken via: mr.skoalle@proloog.nl

Ouders

Ale Brouwer
Voorzitter
mr.skoalle@proloog.nl
Rianne Glerum
Secretaris
mr.skoalle@proloog.nl

Medewerkers

Hilde Hoekstra
Personeelsgeleding
hhoekstra@proloog.nl
Mark Ettema
Personeelsgeleding
mettema@proloog.nl

GMR

Naast de MR is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR houdt zich bezig met het bovenschoolse beleid van Proloog, de scholenkoepel voor openbaar basisonderwijs in de gemeente Leeuwarden.
 

Iedereen is welkom!

Wij bieden onderwijs op maat. Daarbij kijken we goed naar wat de individuele ontwikkel- en leerbehoefte van het kind is en zorgen we voor een veilig, sociaal en pedagogisch klimaat. Bij ons staat de leerling centraal, hebben we oog voor diversiteit en omarmen we de kwaliteiten en talenten van ieder kind!
Lees meer

Ouderbetrokkenheid

We trekken graag met u op en vinden het belangrijk dat u betrokken bent bij de ontwikkeling van uw kind op school. Daarbij zijn we nieuwsgierig en vertrouwen en waarderen we elkaar. Dit doen we door naar elkaar om te kijken en naar elkaar te luisteren. Want op onze school zijn we 'Mei elkoar wiis & wiis mei elkoar!'.
Lees meer

Onze school is Klassewerkplek 2024!

In 2024 is onze school uitgeroepen tot Klassewerkplek. Klassewerkplek gaat jaarlijks in alle lagen van het onderwijs op zoek naar die scholen waar werkgeluk het hoogst is en waar onderwijsprofessionals graag werken. De werkplek wordt ervaren als een inspirerende omgeving waar de nadruk ligt op persoonlijke groei en een bloeiende onderwijservaring.
Lees hier meer!