Kwaliteit van ons onderwijs

Schoolplan

In het Schoolplan 2023 - 2027 is het schoolbeleid voor de komende vier jaar beschreven. Het Schoolplan geeft inzicht in de gemaakte keuzes en de gestelde prioriteiten voor het beleid dat binnen de school wordt gevoerd. Het plan wordt één keer per vier jaar herzien en opnieuw vastgesteld voor een periode van vier jaar. De inbreng van ouders wordt gepeild en in het plan verwerkt. De medezeggenschapsraad heeft bij het vaststellen of wijzigen van het schoolplan, op grond van de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen), instemmingsbevoegdheid. Vanuit het schoolplan wordt er jaarlijks een schooljaarplan opgesteld. Hierin staan de activiteiten voor het betreffende schooljaar inhoudelijk beschreven. Aan het eind van het schooljaar wordt middels een schooljaarverslag het schooljaarplan geëvalueerd.

Doelen van het onderwijs

In het schooljaar 2023 - 2024 staan onderstaande speerpunten binnen de school centraal:

Onderwijsinhoudelijk:

  • Het invoeren van een nieuwe methode voor zowel technisch als begrijpend lezen.
  • Het invoeren van een nieuwe rekenmethode in groep 4.
  • Oudercommunicatie.
  • Invoeren van burgerschap.

Kwaliteitszorg:

  • We investeren in de basisvaardigheden en didactisch handelen van onze leerkrachten.
  • Invoeren van een leerlingenraad.

Zorg & Begeleiding:

  • De school volgt de ontwikkeling van de leerlingen en biedt waar nodig passende begeleiding en extra ondersteuning.
  • In alle groepen is het klassenmanagement goed afgestemd en de doorgaande lijn hierin is duidelijk zichtbaar.
  • Het borgen van de groepsdynamische routines.
  • Afspraken maken over afstemming kinderopvang, peuterspeelzaal en school.

Uitstroomgegevens

De resultaten en ontwikkeling van de school worden nauwlettend door de school en de Inspectie van het Onderwijs in de gaten gehouden. Wij toetsen ieder schooljaar een aantal keren de vorderingen op het gebied van taal, lezen, spelling, rekenen/wiskunde en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Voor de verwijzing naar het voortgezet onderwijs wordt er gebruik gemaakt van de Plaatsingswijzer. Hierin zijn de gegevens van het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 de basis. Het advies van de basisschool is bindend voor het voortgezet onderwijs. Het resultaat van de doorstroomtoets kan nog leiden tot een bijstelling van dit advies. De doorstroomtoets wordt begin februari afgenomen. Wij hebben voor de IEP-toets gekozen.

Leerlingen kunnen op eigen gelegenheid de ‘doedagen’ van de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio bezoeken. Informatie daarover vindt u op de websites van deze scholen.

Iedereen is welkom!

Wij bieden onderwijs op maat. Daarbij kijken we goed naar wat de individuele ontwikkel- en leerbehoefte van het kind is en zorgen we voor een veilig, sociaal en pedagogisch klimaat. Bij ons staat de leerling centraal, hebben we oog voor diversiteit en omarmen we de kwaliteiten en talenten van ieder kind!
Lees meer

Ouderbetrokkenheid

We trekken graag met u op en vinden het belangrijk dat u betrokken bent bij de ontwikkeling van uw kind op school. Daarbij zijn we nieuwsgierig en vertrouwen en waarderen we elkaar. Dit doen we door naar elkaar om te kijken en naar elkaar te luisteren. Want op onze school zijn we 'Mei elkoar wiis & wiis mei elkoar!'.
Lees meer

Onze school is Klassewerkplek 2024!

In 2024 is onze school uitgeroepen tot Klassewerkplek. Klassewerkplek gaat jaarlijks in alle lagen van het onderwijs op zoek naar die scholen waar werkgeluk het hoogst is en waar onderwijsprofessionals graag werken. De werkplek wordt ervaren als een inspirerende omgeving waar de nadruk ligt op persoonlijke groei en een bloeiende onderwijservaring.
Lees hier meer!