Drietalige school

Drietalig onderwijs: een kans voor de toekomst van de kinderen 
Trijetalich ûnderwiis: in kâns foar de takomst fan de bern 
Trilingual education : an opportunity for the future of the children 
Kinderen moeten zich in de taal thuis voelen. Dat geldt in de eerste plaats voor de moedertaal. In Fryslân is dat voor de meeste kinderen het Fries. Voor veel kinderen, vooral in de grotere plaatsen, is de moedertaal Nederlands. Omdat beide talen erkend zijn als rijkstalen, hebben ze beide een plaats op school. Vanwege de toenemende internationalisering is het voor kinderen ook belangrijk dat ze kunnen communiceren met kinderen uit andere landen. Engels is daarvoor het meest geschikt. In de praktijk betekent dit dat drie talen naast elkaar worden gebruikt. Het Fries en Engels worden niet alleen als vak gegeven, maar ook als voertaal bij andere vakken gebruikt. Vanaf groep 1 staat Engels op het lesrooster.

Dit betekent, dat er aan de volgende hoofdlijnen wordt voldaan: 

  • het onderwijsaanbod is in overeenstemming met de kerndoelen voor Nederlands, Engels en Fries;  de drietalen worden als vak onderwezen en functioneren als voertaal 
  • binnen de organisatie functioneren het Nederlands, Fries en het Engels zowel mondeling als schriftelijk in de interne en externe communicatie
  • de drie talen zijn zichtbaar in een meertalige leeromgeving 
  • de school maakt deel uit van het netwerk ' drietalige scholen' 
  • de school voldoet aan de Landelijk Standaard voor kwalitatief goed vvto-onderwijs

Een aantal voordelen van meertalig onderwijs:

  • Leerlingen zijn zich bewust van meertaligheid,
  • Leerlingen worden voorbereid op een Europa waarin verschillende talen een rol spelen,
  • Leerlingen beheersen al op jonge leeftijd meer talen dan alleen hun moedertaal,
  • Het algemene taalgevoel van leerlingen wordt gestimuleerd en versterkt. 

 

Bij ons is het altijd open dag

Neem contact met ons op voor een afspraak.