Missie

Binnen de Trije Doarpen Skoalle voelen wij ons verantwoordelijk voor de ontwikkeling tot gelukkige kinderen. Wij zijn nieuwsgierig en waarderen en vertrouwen elkaar door naar elkaar om te kijken en naar elkaar te luisteren. Dat houdt in dat wij met elkaar samen ons tot doel stellen om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een constructieve deelname aan de constant veranderende maatschappij waarin zij actief deelnemen. Sinds 2012 is onze school een gecertificeerde drietalige school. Leerlingen actief de talen Nederlands, Frysk en Engels aanbieden vinden wij een grote meerwaarde ten gunste van de algemene ontwikkeling van leerlingen.

Visie

Onze school neemt een centrale plek in binnen de mienskip van Reduzum en de omliggende dorpen. Een mienskip is krachtig wanneer mensen elkaars kwaliteiten waarderen en benutten en voor elkaar open staan. Op die manier wordt het mogelijk om samen het beste voor de leefomgeving te kunnen doen. Als school zijn we ons bewust van de voorbeeldfunctie die we daarin hebben te vervullen en daarom hebben we onze visie, welke uit vier componenten bestaat, hierop afgestemd. Geheel in lijn met de missie en visie is de slogan van onze school 'Mei elkoar wiis en wiis mei elkoar'. 

Onze pedagogische visie

Elke leerling willen wij de kans bieden zich te ontwikkelen naar de eigen mogelijkheden. Wij zorgen als school voor een veilig, sociaal en pedagogisch klimaat, waarin de leerling centraal staat. Wij maken optimaal gebruik van de leer- en lesstof. Wij willen onze leerlingen op adequate wijze lesgeven, waarbij wij aansluiten bij de onderwijsbehoeften. We hebben hierbij oog voor de diversiteit in de ontwikkeling van kwaliteiten en talenten van onze leerlingen. 

Onze visie op leren

Op de Trije Doarpen Skoalle staat naast het sociaal en emotionele leren natuurlijk ook het cognitieve leren centraal. Een veilig sociaal klimaat, waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van de kennis en vaardigheden van de leerkrachten en methodieken, zorgen voor goed onderwijs.  Elke leerkracht is zich bewust van zijn eigen gedrag en de effecten van dit gedrag.  De leerkrachten hebben een positieve, professionele grondhouding naar kinderen, ouders en collega’s. 

Onze visie op zorg

Om te komen tot de meest optimale zorg voor iedere leerling, moet er sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ouders en de school zijn. De leerlingenzorg is namelijk de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Via de groepsoverzichten houden wij iedere individuele leerling nauwlettend in de gaten. Dit gaat door middel van het handelingsgericht werken. Daarnaast hebben wij zowel intern als extern de mogelijkheid om, daar waar het nodig is, extra expertise naar onze school te halen. 

Onze visie op het schoolteam

Onze school heeft een betrokken team en directeur. Zij gaan op een respectvolle en open wijze met elkaar om. Geheel naar onze slogan, 'Mei elkoar wiis en wiis mei elkoar', waarderen en benutten we elkaars kwaliteiten en halen we voortdurend het beste in elkaar naar boven. Hierbij geeft de directeur richting en sturing aan het proces vanuit een betrokken, luisterende en anticiperende houding. 

Iedereen is welkom!

Wij bieden onderwijs op maat. Daarbij kijken we goed naar wat de individuele ontwikkel- en leerbehoefte van het kind is en zorgen we voor een veilig, sociaal en pedagogisch klimaat. Bij ons staat de leerling centraal, hebben we oog voor diversiteit en omarmen we de kwaliteiten en talenten van ieder kind!
Lees meer

Ouderbetrokkenheid

We trekken graag met u op en vinden het belangrijk dat u betrokken bent bij de ontwikkeling van uw kind op school. Daarbij zijn we nieuwsgierig en vertrouwen en waarderen we elkaar. Dit doen we door naar elkaar om te kijken en naar elkaar te luisteren. Want op onze school zijn we 'Mei elkoar wiis & wiis mei elkoar!'.
Lees meer

Onze school is Klassewerkplek 2024!

In 2024 is onze school uitgeroepen tot Klassewerkplek. Klassewerkplek gaat jaarlijks in alle lagen van het onderwijs op zoek naar die scholen waar werkgeluk het hoogst is en waar onderwijsprofessionals graag werken. De werkplek wordt ervaren als een inspirerende omgeving waar de nadruk ligt op persoonlijke groei en een bloeiende onderwijservaring.
Lees hier meer!