Omgaan met elkaar 


Regels en afspraken 

Daar waar mensen bij elkaar komen is het goed van elkaar te weten wat je verwacht. Daarom hanteren we regels en  afspraken voor leerlingen, ouders en het team. Vanuit een positieve grondhouding willen we dat er respectvol met elkaar omgegaan wordt. Drie algemene schoolregels zijn: 

  • Tink om in oar / hou rekening met elkaar
  • Meitsje dyn wurk ôf / maak je werk af
  • Romje dyn guod op / ruim je spullen op

Naar aanleiding van bovenstaande schoolregels worden er jaarlijks afspraken met de leerlingen gemaakt, om de regels na te kunnen komen. Deze afspraken betreffen: 

  • De eigen groep
  • Omgang op het plein
  • Omgang in de hele school

Wat willen we bereiken

  • We willen graag dat alle leerlingen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen .    
  • Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen leerlingen en volwassenen, mochten er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken.    
  • Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle leerlingen in de gelegenheid om met plezier naar school te gaan.   
  • Met elkaar te reflecteren op eigen gedrag en houding en hierdoor een voorbeeldfunctie te vervullen. 

Gouden Weken   

Een goed begin is het halve werk! We beginnen ieder schooljaar met de Gouden Weken. De eerste vier tot zes weken van het schooljaar staan in het teken  van groepsvorming. Dat betekent dat er dagelijks werkvormen aangeboden worden die de groepsvorming, groepsstructuren en interactie tussen leerlingen onderling en leerling-leerkracht bevorderen.  In deze periode wordt de basis gelegd voor een goede sfeer, duidelijke afspraken en worden verwachtingen uitgesproken voor de rest van het schooljaar. Onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling: Goed Gedaan wordt hierbij intensief ingezet. Ook is ouderbetrokkenheid in deze periode van belang. Ouders worden in deze periode gevraagd om een korte vragenlijst in te vullen en op school uitgenodigd en deze in het gesprek met de leerkracht verder toe te lichten.  In dit gesprek kunnen verwachtingen voor het schooljaar worden uitgesproken en afspraken worden gemaakt.    

Hoe we omgaan met grensoverschrijdend gedrag of pestgedrag staat beschreven in het Omgangs-en pestprotocol van de school.

Bij ons is het altijd open dag

Neem contact met ons op voor een afspraak.