Ouderraad

 

Welkom bij de ouderraad van de Trije Doarpen Skoalle.

Iedereen die aan de school is verbonden doet zijn of haar best om alles zo goed mogelijk te laten verlopen, zodat uw kind het naar de zin heeft en bovendien goede vorderingen maakt. Gedurende het schooljaar zijn er verschillende activiteiten waarbij inzet, hulp en organisatie van ouders erg op prijs wordt gesteld. De ouderraad coördineert dit en heeft regelmatig overleggen waarbij ook teamleden aanwezig zijn. Te denken valt aan Sinterklaas, kerst, Musical, schoonmaakmomenten etc... 
Jaarlijks wordt er een activiteitenlijst uitgedeeld waarop alle ouders kunnen aangeven bij welke activiteit ze kunnen helpen. De ouderraadsleden raadplegen deze lijst om ouders te benaderen te helpen bij een activiteit.
De penningmeester van de ouderraad int de gelden voor de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolreisjes. Ieder najaar organiseert de ouderraad een zakelijke ouderavond. Alle ouders worden hiervoor uitgenodigd. De ouderraad legt dan verantwoording af van het voorgaande schooljaar.
 

Leden van de ouderraad

 

 Voorzitter : Nynke Brinksma (ouder)
 Secretariaat :Nicolette Oud (ouder)
 Penningmeester : Jurjen Sikkes (ouder)
 Lief & Leed : Maria Vriesema (ouder)
 Lid : Willeke Schreiber (ouder)
 Lid : Corrie Betten (ouder)
 Lid : Inge de Bruin (leerkracht)
 Lid :Karin Boonstra (leerkracht)

U kunt ons bereiken op mail adres: or.trijedoarpenskoalle@proloog.nl  

De leden nemen in principe voor drie jaar zitting in de ouderraad. Voor de oudergeleding geldt dat nieuwe leden via de zakelijke ouderavond worden benoemd.

Bij ons is het altijd open dag

Neem contact met ons op voor een afspraak.